داشتـn یه مرد

مـامـانَـ ـم و خالَـ ـه ام هَـمـ ـه ی زَنـا دُچـار یـ ـه دَرد

یـ ـه دَرد بِـنـام دُچـار شُـدَـن بـ ـه یـ ـه مَـرد

/ 0 نظر / 57 بازدید