93.6.15

اَز سَـفَر بَـرگَـشتَـم

خـیلی حالـم بَـده خـیلی داغـونَـم  همـ ـه ـی رَقـیـبام اِمسـال هَـم کِـلاسـیمَـن

هـمـ ـه ـی اُمـید مَـن دَرسـا مـ ـه مـ ـی تَـرسَـم تـو دَرسـامـم اُفـت کُنَـم انـوقـت دیـونـ ـه مـیشم

خُـدا بـ ـه دادمـ بِرِســـ

کَــم بـیـارَم حَـتما خُـود کُـشـ ـی مـ ـی کُـنَـم

/ 0 نظر / 61 بازدید