خدا جونم

خـُدا می تونی مُـچَمـو بـِگـیرـی
ولـی بِـجاـش دَسـتَمـو مـی گیرـی

اخه چرا این کثافت انقدر خوشکله


/ 0 نظر / 29 بازدید