93.9.12

خیلی وَقته اینجا نَیومَدَم

خیلی دَرس دارَم دَهَنَمو گایـ ـیـ ـدَن: |

امتحان شیمی رو امروز گَند زَدَم +امتحان زیست که اِحتمالا N دِرخشانَمو فَردا میدن

دَر کُل خوب و خوش سَلامَت زندگیم می گذره: |

/ 0 نظر / 6 بازدید