Home Me Links Past Byخـُدا می تونی مُـچَمـو بـِگـیرـی
ولـی بِـجاـش دَسـتَمـو مـی گیرـی

اخه چرا این کثافت انقدر خوشکلهخدا جونم, خدا به دادم برسه